سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خدمات حسابداری و حسابرسی مالیاتی ؛ مشاور مالیاتی وثبت برندوشرکت

مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است.

 

 

 

هر هیات حل اختلاف مالیاتی ازه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

یک نفر قاضی اعم ازشاغل یا باز نشسته در صورتی که قاضی باز نشسته واجد شرایط در شهرستان ها یا مزاکز استان ها وجود نداشته باشد بنا در خواست سازمان امور مالیاتی کشور، ریئس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود.

یک نفر نماینده از اتاق بارزگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خور را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت مودی یا

موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

 

 

اختلاف مالیاتی

 

 

 

تبصره1-

جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات های مزبور یا اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

 

 

 

تبصره2-

اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیات ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بود جه سازمان مذکور پیش بینی میشود قابل پرداخت خواهد بود.

 

 

 

ماده245

نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

 

 

 

ماده246

وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی درمورد هر پرونده جهت حضور مودی یا نماینده مودی ونیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد.فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیات نباید کمتر از ده روز باشد مگر به در خواست مودی و موافقت واحد مربوط.

 

تبصره- عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.

 

 

 

ماده247

آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است.

 

مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای براساس ماده(203) این قانون و تبصره های آن به مودی از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد.رای هیات حل ختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا میباشد.

 

 

 

تبصره1-

مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

 

 

 

تبصره2-

نمایندگان عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطرو حه اظهار نظر داشته یا رای داده باشنند.

 

 

 

تبصره3-

در صورتی که رای صادره هیات بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظرخواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.

 

 

 

تبصره4-

آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت می بابد برابر مقررات ماده(251) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

 

 

 

تبصره5-

سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی صادره تا  تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یک بار به هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی احاله نماید.

 

 

 

تبصره6-

در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیات های تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مودود علام شود، برای هر مرحله معادل یک در صد(1%)تفاوت مالیات وضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

 

 

 

 


دفتر روزنامه ریز گردش رویداد های مالی طی اسناد را به عهده دارد.

 

براساس ماده 7 قانون تجارت ایران، «دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات، دیون و دادوستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن ثبت نماید.

 

دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی و پولی خود را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهرنویسی و هر گونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند و نیز عملیات محاسباتی را به تاریخ وقوع و سایر عملیات را که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است بلااستثناء به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت کنند.

 

 

 

انواع دفتر روزنامه

دفتر روزنامه عمومی:

 

دفتر روزنامه عمومی ساده ترین نوع دفتر روزنامه است .این دفتر در واقع دفتر ثبت عملیات روزانه موسسه است.

 

دفتر روزنامه اختصاصی:

 

در آن فقط یک نوع خاص از معاملات و عملیات مالی ثبت می گردد. مانند دفتر روزنامه فروش دفتر روزنامه دریافت های نقدی دفتر روزنامه پرداخت های نقدی دفتر روزنامه خرید.

 

 

 

دفاتر قانونی -دفتر کل

دفتر کل بخشی از سیستم حسابداری است که جهت تهیه صورتهای مالی و ترازنامه بوجود آمده است.

 

ماده 8 ق.ت در تعریف دفتر کل می گوید : دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده، هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر، به طور خلاصه ثبت کند.

 

 

 

 دفتر دارایی

تاجر باید در انتهای هر سال بداند که دارائی او تا چه اندازه‌است و در جریان سال گذشته چه مقدار سود یا زیان داشته .

 

تاجر باید هر سال از تمام دارایی ها منقول و غیر منقول بدهی و دیون مطالبات  سالهای گذشته را تفکیک شده  کامل و به ترتیب در دفتر دارایی  ثبت و امضا نماید.

 

بنابراین قانون تجارت تنظیم دفتر دارائی را تا 15 فروردین هر سال نسبت به سال قبل الزامی دانسته‌است.

 

براساس ماده 9 ق.ت دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

 

 

 

دفتر کپیه

دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

 

می توان گفت دفتر کپیه نظام بایگانی تاجر می باشد. دفتر کپیه به این صورت امروزه دیگر مورد استفاده نیست و تجار به جای آن از دفتر اندیکاتور ( نامه نما ) استفاده می کنند.

 

 

 

دفتر ثبت تجاری:

قانون تجارت در ماده ی 16 مقرر داشته در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند،کلیه ی اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارتی اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را به ثبت به رسانند.

 

در آیین‌نامه دفتر ثبت تجارتی برای ثبت صحیح نام تجار مقررات خاصی پیش بینی شده است.

 

به موجب ماده 4 آیین‌نامه بازرگانان‌ و بنگاه‌های‌ بازرگانی‌ و شرکت‌های‌ تجاری که‌ پس‌ از مدت‌ سه ماه از تاریخ نشر آگهی به‌ شغل‌ بازرگانی‌ اشتغال‌ ورزیده‌ یا تأسیس‌ می‌شوند در ظرف‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ شروع‌ به‌ کار یا تأسیس‌ مکلف‌ به تسلیم اظهارنامه میباشد.

 

 

 

 


درآمد مالیاتی نقش بسزایی در تأمین هزینه های دولت دارد و این امکان را فراهم می کند تا دولت در راستای شکوفایی، رشد و رونق اقتصادی، سرمایه گذاری کند. اما تحقق این هدف، با وجود فرار مالیاتی باعث اختلال می شود. فرار مالیاتی را می توان یکی از مظاهر فساد اقتصادی شمرد.

 

هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.

 

فرار مالیاتی یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یادداشت و ثبت می کند.

 

اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. بنابراین اجتناب مالیاتی ، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی

یکی از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران که به همان بحث ضعف قوانین و مقررات بر می گردد، سوء استفاده از کارت بازرگانی و کد اقتصادی توسط فرصت طلبان است.

 

کد اقتصادی منشاء ایجاد یک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلی برای سودجویان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادی می گرفتند و معاملات خود را بدون اینکه در جایی ثبت کنند، انجام می دادند و وزارت دارایی هم کاری نمی توانست انجام دهد. دلیل آن هم این بود که کد به نام افراد دیگری بود که عموماً اموالی برای توقیف کردن نداشتند. این بازار به حدی رونق گرفت که نرخ معاملات نیز براساس با کد و بدون کد اقتصادی انجام می شد. علاوه بر این، از آنجا که برخی مؤسسات از پرداخت مالیات و…معاف بودند ، برخی از بازرگانان با تبانی با چنین مؤسساتی، از کد اقتصادی آنها برای معاملات خود استفاده می کردندپایه حقوق طبق مفاد قانون مدنی جمهوری اسلامی، ماه شمسی 30 روز است، لذا در قانون کار، مزد و مزایای متعلقه به کارگر بر مبنای 30 روز محاسبه میگردد . البته پرداخت مزد ومزایای متعلقه ، در ماه های 31 روزه تقسیم بر 30 شده و در عدد 31 ضرب میگردد و طبیعتا در ماه های 29 روزه نیز بر عدد 30 تقسیم شده و در 29 ضرب میگردد . یعنی تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای ماه 30 روزه ، و پرداخت آن بر مبنای تعداد روزهای ماه انجام میگردد . به این معنی که وقتی از سوی شورای عالی کار ، حداقل مزد کارگران اعلام میگردد ، این مبلغ بر مبنای ماه شمسی ‏( 30 روزه ‏) اعلام شده ، ولی هنگام پرداخت آن بایستی به تناسب تعداد روزهای ماه موردنظر محاسبه گردد.

 

با توجه به اینکه ساعات کاری در روز 7 ساعت و 20 دقیقه میباشد پس هر شخص باید در ماه 30 تا 7.33 کار کند که میشود 220 ساعت حا? اگه جمعه ها و نصف روزپنج شنبه ها و سایر روزهای تعطیل رو ازش کم کنیم میشود خالص کارکرد شخص.

 

مثلا وقتی شخصی در ماه 180 ساعت کار میکند و کل حقوق یک ماه را دریافت میکند در واقع قسمتی از حقوق که دریافت میکند بابت ساعاتی است که شخص فعالیتی نداشته.

 

قانون کار 44 ساعت کار در هفته اعلام شده و یک روز جمعه هم استراحت ولی حقوق پرداخت میشود پس:

 

44ساعت / 6 روز کار? = 7.33 که همان 7 ساعت و بیست دقیقه میشود.

 

 

 

پایه حقوق 

 

 

 

فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد

 

اضافه کاری 

 

ساعات اضافه کاری * 140% * 220 ساعت / حقوق پایه

ماده 59 – در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است :

 

الف – موافقت کارگر

 

ب – پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

 

تعطیل کاری

ساعات تعطیل کاری * 140% * 220 ساعت / حقوق پایه

ماده 62 – روز جمعه، روز تعطیل هفتگى کارگران با استفاده از مزد مى باشد

کارگرانى که به هر عنوان به این ترتیب روزهاى جمعه کار مى کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

 

شب کاری

ساعات شب کاری * 135% * 220 ساعت / حقوق پایه

ماده 58 – برای هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.


کداقتصادی

کداقتصادی شماره ی منحصر به فرد 12 رقمی است.که توسط سازمان امور مالیاتی به واجدان شرایط فعالان اقتصادی تخصیص داده می شود.

هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت شرکت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد.تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود،نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کداقتصادی اقدام نماید. چنانچه شرکت ها جهت اخذ کداقتصادی اقدام ننمایند.از معافیت های مالیاتی ماده ی 105 قوانین سازمان مالیاتی کشور محروم خواهند شد.علاوه بر معافیت ماده 105،اخذ کد اقتصادی یک تکلیف مالیاتی است.

سازمان امور مالیاتی کشور،از طریق کداقتصادی قادر خواهد بود.صورتحساب ها،دفاتر قانونی و فاکتورها را به راحتی بررسی کند. و مالیات را بر اساس اسناد و مدارک به طور مستند محاسبه نماید.

 

 

 

دلایل مهم برای اخذ کد اقتصادی

1-فاکتور صادر کند.

2-شرکت می تواند کارت بازرگانی اخذ کند.

3-بازکردن حساب در بانک.

4-با شرکت های دولتی قرارداد اخذ کند.

5-در مزایده و مناقصات شرکت کند.

6-ارائه اظهارنامه های عملکرد سالیانه و فصلی ارزش افزوده.

7-اخذ گواهی ارزش افزوده.

 

مدارک لازم جهت دریافت کداقتصادی اشخاص حقیقی:

*کپی از تمامی صفحات مدارک شناسایی، پروانه کسب و کارت اقتصادی قبلی.

*درخواست خود را به صورت کتبی تهیه کند.

*عکس 3 در 2 از متقاضی به تعداد 3 عدد تهیه شود.

*پرداخت 10?000 ریال و ارائه فیش پرداخت مبلغ.

*فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی به صور کامل تکمیل گردد.

 

مدارک لازم جهت دریافت کد اقتصادی اشخاص حقوقی:

*کپی از تمامی صفحات شناسنامه و کارت اقتصادی قبلی .

*درخواست شرکت را به صورت کتبی تهیه کند.

*روزنامه رسمی که آگهی شرکت در آن درج گردیده است.

*عکس 3 در 2 از متقاضی به تعداد 3 عدد تهیه شود.

*پرداخت 10000 ریال و ارائه فیش پرداخت مبلغ.

*فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی به صور کامل تکمیل و تنظیم گردد.

 

مراحل اخذ کد اقتصادی:

1-کپی از مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره ،اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت،اظهارات شرکت و مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری و سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت.

2-دفترچه در واحد اطلاعات و خدمات اداره دارایی و فرم مربوطه از واحد ثبت و شناسایی اداره دارایی تکمیل شود.

3-مالیات حق تمبر به اداره دارایی پرداخت گردد.گزارشات فصلی.: تعیین میزان مالیات. اینکه مالیات به چه چیزهایی تعلق میگیرد.فقط در تشخیص و تصمیم سازمان امور مالیاتی می باشد. از این رو سازمان امور مالیاتی بر کلیه در آمدها و رویداد های مالی. شرکت ها و بنگاههای اقتصادی می تواند. مالیات تعیین کند. این سازمان می تواند. برای کلیه دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه.دفتر کل.دفتر هزینه ها. و درآمد ها و نیز صورت حسابها مالیات تعیین نماید. در واقع گزارش فصلی فهرست معاملات و صورت کلیه پرداخت های مالی.افراد حقیقی و یا حقوقی و گزارشات فصلی هستند. البته گزارش فصلی با نام های دیگری از جمله.:

 

1*صورت معاملات فصلی.

 

2*معاملات فصلی.

 

3*گزارشات خرید و فروش فصلی.

 

4*گزارشات فصلی.

 

هم شناخته میشوند. هدف قانون گذار از این ماده قانونی در واقع شفاف سازی در کلیه مراودات.مالی و رعایت حقوق خود مودیان بوده است. کلیه مشاغل و اشخاص حقوقی موظف به اجرای این قانون هستند.حتی اگر یک شخص به صورت کاملاً انفرادی با یک فرد یا شرکت دیگری معامله.یا قراردادی داشته باشد. مشمول این قانون خواهد بود.

 

زمان ارسال گزارشات فصلی :

حداکثر تا یک ماه پس از پایان فصل.

 

گزارشات فصلی. باید حداکثر تا یک ماه پس از پایان فصل. به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.سازمان امور مالیاتی برای ارائه این گزارشات یک فرمت ارائه کرده.که گزارشات ارسال شده.باید با این فرمت و اطلاعات و جزییات آن مطابقت داشته باشد.

 

جرائم عدم ارسال گزارشات فصلی و تاخیر در ارائه آن در زمان تعیین شده چگونه است؟

همانطور که در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اشاره شده.عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله. و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران. برای معاملات خود و یا در اختیارگذاشتن شماره اقتصادی خود در اختیار دیگران.جریمه ای معادل 10 % مبلغ مورد معامله ای است.که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.همچنین عدم ارائه فهرست معاملات بصورت 3 ماهه پس از یک ماه.مشمول جریمه ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است. می شود.


مشاوره مالیاتی

مشاوران مالیاتی اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور. و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی می کند.

امور مالی در سازمانها و موسسات و شرکتها از حساسیت بالایی برخوردار است. و نیاز به گزارشات و مشاوره در امور مالی و مالیاتی از مواردی است که بسیار اهمیت داشته و در جهت مدیریت بهینه مالی و کنترل مالی جز جدایی ناپذیر امور مالی می باشد.

 

وظایف مشاوره مالیاتی

1*مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاترقانونی بر اساس آیین نامه تحریر دفاتر جهت جلوگیری از رد دفاتر.

2*مشاوره در خصوص تهیه اسناد و مدارک مالی جهت جلوگیری از تشخیص مالیات به صورت علی الراس.

3*مشاوره در کلیه زمینه های مالیاتی و ارائه راهکارهای کاربردی مالیاتی.

4*مشاوره مالیاتی در رابطه با معافیتهای مالیاتی قانونی.

5*مشاوره تخصصی به شرکتهای خارج از مرز و شعب شرکتهای خارجی در ایران.

6*مشاوره در رابطه با پرونده های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه راهکار مناسب.

7*مشاوره در رابطه با پیگیری اعتراض های مالیاتی.

8*مشاوره حقوقی مالیاتی با وکلای پایه یک دادگستری و حسابداران متخصص.

9*مشاوره و ارائه خدمت در زمینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر قانونی.

10*تحلیل سیستمهای مالی وگردش امورجاری وروزانه.

11*ارائه پیشنهاد جهت برطرف کردن امور و استاندارد سازی سیستم مالی ومالیاتی.

12*ارائه پیشنهاد درخصوص نرم افزار مناسب جهت سیستم مالی ومالیاتیو

13*انجام امورمربوط به ثبت نام ارزش افزوده ، معاملات فصلی ماده 169وگزارشات فصلی آنها..

 

نکات ریز مالیاتی در بخش های تحریر دفاتر قانونی ، جمع کردن اسناد حسابداری و صورت معاملات فصلی و … آشنا می شوند.این امر باعث می شود که بتوانند سیستم مالی خود را بگونه ای کدینگ کنند که به راحتی این مشائل را حل و فصل نمایند.

 

مالیات بر ارزش افزوده یا VAT چند سالی است . که به لیست مالیات های دریافتی توسط نظام مالیاتی کشور اضافه شده است .

 

( VAT ) یک مالیات عام است . که بر همه کالاها و خدمات مگر کالاها و خدماتی که معاف از مالیات باشند اعمال میشود  VAT  مالیاتی است که از کل مراحل تولید و توزیع کالاها و خدمات دریافت میشود.

مالیات بر ارزش افزوده رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود.

 

ارزش افزوده، تفاوت بین ارزش کالا و خدمات عرضه شده  و ارزش کالا و خدمات خریداری شده در یک دوره معین می باشد.

 

به بیان ساده VAT  است که خریدار(به فروشنده) و فروشنده(به سازمان امور مالیاتی) در هنگام خریدو فروش کالا و خدمات باید  پرداخت نماید.

 

خدمات ارزش افزوده

قصر حساب نیکان. 88825759

 

نحوه پرداخت مالیات:

نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بصورت خود اظهاری در اظهارنامه مالیاتی است. که توسط صاحبان کسب و کار و مشاغل باید پرداخت شود.

 

از مزایای VAT این است که در مورد مشاغلی که تحت پوشش مالیاتی قرارگرفتن انها دشوار است می تواند اجرا شود.و از فرار مالیاتی آنها جلوگیری نماید و درآمد مالیاتی را به میزان قابل توجهی برای دولت افزایش می دهد.

 

نرخ مالیات:

VAT به همه کالاها و خدمات به جز 17 نوع کالا و خدمات که در قانون ذکر شده است  تعلق میگیرد.

 

سیگار 12 درصد و سوخت هواپیما 20 درصد باید مالیات ارزش افزوده بپردازند. برای سایر کالاها و خدمات همان 9 درصد( شامل 6% مالیات و 3% عوارض) می باشد.

 

در صورت عدم پرداخت یا اظهار آن در اظهار نامه مالیاتی، متخلفین 75 درصد میزان مالیات ارزش افزوده را باید جریمه پرداخت کنند.

 

چند نوع مالیات بر ارزش افزوده در قانون مقرر شده است. ؟

در قانون سه نوع مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردیده است.:

1)از نوع  مصرفی.

2)از نوع درآمدی.

3)از نوع تولیدی.

 

 


 

نقش حسابدار : محدودیت منابع اقتصادی، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که کسب و کارهای مختلف با آن درگیر هستند.

 

برای غلبه بر این چالش، در اختیار داشتن اطلاعات مناسب که برنامه ریزی و مدیریت بهتر این منابع محدود را آسان کند ضروری است.در سازمان‌ها وظیفه تهیه و تامین این اطلاعات بر عهده حسابداری است.

حسابداری مهمترین زبان کسب و کار است که از یک سیستم اطلاعاتی که از طریق شناسایی، ثبت، طبقه بندی، تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قرار می‌دهد.

 

حسابداری شامل فرایند جمع‌آوری، ثبت، طبقه بندی و خلاصه کردن رویدادهای اقتصادی بر اساس مدارک مستند است. که منجر به استخراج صورت‌های مالی می‌شود در واقع حسابداری ارائه کننده اطلاعات مالی مربوط به یک کسب و کار به استفاده کنندگان مختلف این اطلاعات است.

 

 

قصر حساب نیکان .88825759

 

نمونه هایی از نقش حسابدار.

 

1- کنترل و نظارت تمام موقعیت های مالی شرکت.

 

2– مشاوره هایی منصفانه و غیر مغرضانه در مورد شیوه راهبرد کسب و کار و مدیریت روزانه مالی ارائه دهند.

 

3-یک حسابدار حرفه ای خارجی همچنین می‌تواند. در رشد مالی و توسعه شرکت یاری رسان باشد.

 

4-مشاوره در جهت برآورده ساختن تقاضای افزایش یافته از سوی مشتریات و راه هایی برای افزایش توان مالی شرکت.

 

5– دانش و توانایی آن ها در توجه داشتن کامل به موقعیت های مالی کسب و کار.

 

6-یک حسابدار متخصص میتواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع های موجود را در چه راههایی سرمایه گذاری کند.

 

7-پیشنهاد روش های کاهش هزینه، افزایش درآمد و بهبود سود .

 

8-امکان بررسی ضرر و زیان و سود و منافع به وجود آمده در بازه های زمانی مختلف.

 

9-مدیریت هزینه ها و مخارج و تفکیک کردن هزینه های اضافی از ضروری.

 

10– آینده نگری بهتر و توانایی مدیریت بر روی سرمایه گذاری های بلند مدت.

ثبت تغییرات شرکت

یک شرکت پس از ثبت،می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است. ایجاد کند. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها،تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است. که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.

در زمان های مختلف نیاز است تا نسبت به تغییرات در شرکت اقدام شود. هزینه ثبت آگهی تغییرات در روزنامه رسمی با توجه به نوع تغییر ممکن است متفاوت باشد. برای ثبت آگهی تغییرات لازم است تا مجمع فوق العاده تشکیل و صورتجلسه مربوطه تدوین و تنظیم گردد.

 

انواع تغییرات در شرکت

انواع تغییرات  شرکت ها شامل تغییر نام، نشانی، موضوع فعالیت، ورود و خروج شرکا، نقل و انتقال سهام، تغییر یا انتقال سهم الشرکه، افزایش و کاهش سرمایه، تصویب سود و زیان شرکت، تغییر سال مالی، تعیین روزنامه کثیر الانتشار، انتخاب مدیران، تعیین سمت هیئت مدیره، تفویض اختیار به هیئت مدیره و … می باشد.

 

الف- تغییر اساسنامه.

ب- تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر.

ح- انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.

د -تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.

ه -تغییر اسم شرکت.

و- در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی نهم نظامنامه ی قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

 

 

قصر حساب نیکان 88825759

 

نحوه ی اعمال تغییرات شرکت

تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود:

1?مجمع عمومی عادی.

2? مجمع عمومی فوق العاده.

3? هیأت مدیره.

 

مراحل ثبت تغییرات شرکت

به طور کلی، شرکت ها برای ثبت تغییرات می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.

_تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا.

_مراجعه به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها.

_بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق.

_ ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها.

_مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات.

_ پرداخت هزینه روزنامه رسمی.

_صدور آگهی.

 


جرایم عدم ارسال گزارشات معاملات فصلی:
معاملات فصلی : عدم انجام تکالیف قانونی در خصوص گزارشات خرید و فروش فصلی.موضوع ماده 169 مکرر.و یا استفاده غیر قانونی از کد اقتصادی دیگران موجب تعلق جریمه هایی به شرح زیر می گردد.
در صورتی که رعایت موارد مذکور.در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده باشد. مشمول بی‌اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود:
1*در صورتی که مودی فاقد کد اقتصادی باشد.یا از کد اقتصادی خودش برای معاملات دیگران استفاده نماید.
2*کلیه تکالیفی که در ماده 169 آمده است.باید توسط مودیان و طرفین معامله رعایت شود.
3*در صورتی که مودیان از ارائه لیست معاملات خود به سازمان امور مالیاتی خودداری کنند.
4*افراد حقیقی یا حقوقی که تخلف کرده. و از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود استفاده نمایند.نسبت به پرداخت جریمه با افرادی که از کد اقتصادی آنها استفاده کرده اند.مسئولیت تضامنی دارند.
5*هر گونه جعل و تقلب و سند سازی در کد اقتصادی.یا ارائه صورت های مالی و گزارشات معاملات فصلی خلاف قانون بوده.و مطابق با مقررات با آن برخورد میشود.
6*کلیه صاحبان بنگاههای اقتصادی و کسب و کارها. مکلفند اسناد مربوط به خرید های خود را در سال فعالیت و سال بعد آن حفظ کنند.
7*در صورتی که ماموران سازمان امور مالیاتی.پس از بررسی اسناد و مدارک گزارشات معاملات فصلی و کد اقتصادی تخلفی مشاهده کردند. مودیان مکلفند ظرف حداکثر30روز نسبت به پرداخت مبلغ تعیین شده. مالیات اقدام کنند.
 
چگونه می توان گزارش خرید و فروش فصلی تهیه کرد؟
ارسال فهرست معاملات از طریق سامانه الکترونیکی اطلاعات معاملات فصلی انجام میشود.که به صورت انلاین و غیر انلاین انجام می شود.
 
مالیات های مستقیم که شامل حق تمبر هستند. از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد. اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا کردن آنها.به مؤدیان مالیاتی تعلق میگیرد.
به محض صدور برخی اسناد، اوراق و مدارک توسط صادرکنندگان (بانکها، شرکت های تجاری، موسسات تجاری، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، اتاق بازرگانیو …) مبالغی تحت عنوان حق تمبر به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا دریافت وجه اخذ می گردد.
از هر برگ چک در موقع چاپ دویست ریال به عنوان حق تمبر دریافت میشود.
به اوراق دیگر مانند برات و سفته و نظایر آنها نیز نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار تعلق میگیرد .
حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
مجازات مالیات متخلفان حق تمبر چقدر است؟
کسانی که در زمینه اجرای مواد مالیات حق تمبر قانون مالیات های مستقیم مرتکب تخلف شوند. علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر. معادل دو برابر آن نیز جریمه پرداخت خواهند کرد.
مالیات حق تمبر افزایش سرمایه شرکتها چقدر است ؟
 
مالیات حق تمبر ثبت یا انتقال سهام شرکت‌های ایرانی به جز شرکت‌های تعاونی نیم در هزار ارزش اسمی سهام است.
1*  نرخ مالیات حق تمبر ثبت یا انتقال سهام شرکتها قبل از 1395/01/01 ، دو در هزار بوده است.
2* مهلت پرداخت مالیات حق تمبر فوق دو ماه از تاریخ ثبت شرکت یا ثبت افزایش سرمایه است.
3*سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.
ماده 47
کلیه قراردادها و اسناد زیر که بین بانکها و مشتریان مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود, درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود. معادل ده هزار ریال حق تمیر اخذ می شود.
1- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.
2- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد.
3- قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری.
4- وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود.
5- قراردادهایی که طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امورمذکور در این ماده مرتبط می شود .
6- ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها.
7- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد .
8- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یابرای کشورهای خارج.


اظهارنامه مالیاتی : در ماده‌ی یک قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای که موظف به پرداخت مالیات هستند، نام برده شده‌اند که ذکر این موارد از حوصله‌ی این متن خارج است. در این رابطه باید بیان داشت که با توجه به قصد نظام مالیاتی کشور ما مبنی بر استفاده از روش خوداظهاری در تعیین میزان مالیات، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی نامبرده در ماده‌ی یک قانون مالیات‌های مستقیم، موظف به تنظیم و تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی هستند.
نحوه‌ پر کردن اظهارنامه‌ مالیاتی
اظهارنامه‌ مالیاتی در فرم‌های مصوب سازمان امور مالیاتی تکمیل می‌شود و در موعد مقرر به اداره‌ی امور مالیاتی محل اقامت شخص حقیقی یا اداره‌ی امور مالیاتی محل وقوع دفتر شخص حقوقی تحویل داده می‌شود. به علاوه ضروری است که اظهارنامه‌ مالیاتی و فیش واریز مالیات هر دوره تا 31 تیر ماه هر سال به اداره‌ی امور مالیاتی تسلیم شود. البته از سال 91 (یعنی سال مالی 90) این فرآیند به صورت الکترونیکی و از طریق پایگاه اینترنتی سازمان امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.
برای تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی به چه مدارکی نیاز داریم؟
برای تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی مدارک زیر مورد نیاز است.
1) صورت ترارنامه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی گروه اول.
2) صورت سود وزیان برای کلیه اشخاص مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد.
3) مبلغ درآمد و فروش داخلی وخارجی.
4) گردش حساب مواد اولیه وکالای ساخته شده وکالای بازرگانی(ریالی ) وسایر کالاها.
5) صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته برای شرکت های تولیدی،بازرگانی.
6) صورت قراردادها ودرآمد پیمانکاری و بهای تمام شده پروژه برای شرکت های پیمانکاری.
7) مانده سود و زیان دوره قبل وگردش حساب تعدیلات سنواتی.
8) شماره ثبت دفاتر قانونی وکد رهگیری برای اشخاص حقوقی واشخاص حقیقی گروه اول.
9) مبلغ مالیات های پرداخت شده.
10) نام کاربری ،رمز عبور وکد رهگیری پیش ثبت نام برای ارسال اینترنتی اظهارنامه و شماره کارت بازرگانی ومجوز فعالیت.
11) اطلاعات ملک اجاری مورد استفاده مودی.
12) اطلاعات فروش سال قبل ودرصد افزایش در سال جاری.مالیات حقوق به کل جمع مبلغ حقوق و مزایا تعلق میگیرد یعنی کلیه پرداختی های که کارفرما باید به کارگر یا پرسنل بپردازد اعم از حقوق پایه ، حق مسکن ، بن ، اضافه کار ، حق اولاد ، بدی آب و هوا با هم جمع شده و از جمع مبلغ فوق ” ساو  “کسر میشود .
در مورد VATموارد جزیی دیگری هم وجود دارد مثلا گاهی کارفرما به غیر از مزایای ذکر شده در حقوق مزایای دیگری هم در اختیار برخی پرسنل خود قرار می دهد که مشمول VATمی گردد برخی از این موارد شامل :
مالیات اثاثیه منزل
مالیات منزل مسکونی
مالیات اتومبیل و راننده
البته در صورتی به این موارد ” ساو  “تعلق می گیرد که در یک بازه زمانی ثابت در اختیار شخص باشد .
نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
مبحث VAT هم در مورد اشخاص حقیقی و هم در مورد اشخاص حقوقی قوانین مشخصی داشته و بر اساس آن از مودیان دریافت میشود .
اشخاص حقوقی به شرکتها ، موسسات و بنگاههای اقتصادی که در دفتر اسناد به ثبت قانونی رسیده اند گفته میشود البته شعب تجارت خانه های خارجی در ایران و ارگان ها و نهادهای دولتی هم جزو اشخاص حقوقی محسوب میشوند.
نحوه پرداخت ” ساو  “و قوانین مربوط به آن در اشخاص حقیقی و حقوقی با هم متفاوت بوده و البته به شیوه متفاوتی هم محاسبه میشود .
مالیات اشخاص حقوقی بر اساس قانون چگونه محاسبه میشود ؟
مجموع درآمدی که شرکتها و اشخاص حقوقی از روشهای مختلف در ایران یا خارج از ایران بدست می آورند پس از آنکه معافیت های مقرر شده قانونی و زیان های دیگر از ان کسر گردید به میزان 25 درصد مشمول VAT خواهد شد.
این 25 درصد بسته به میزان درامد و سقف قانونی ان بوده و متغیر است .
دسته ای دیگر از اشخاص حقوقی شرکتهایی هستند که برای تقسیم سود تشکیل نشده اند اما به فعالیت های انتفاعی پرداخته و سود کسب کرده اند این اشخاص هم باید مطابق با قانون ” ساو  ” بپردازند .

 


مالیات بر درآمد اتفاقی چیست؟
مالیات بر درآمد اتفاقی مثلا اگر پدری ملکی را به فرزندش هدیه کند که اصطلاحا هبه نام دارد مستقیما به ماده 119 انتقال داده میشود.
اما اگر این ملک را به عنوان خرید و فروش ابراز نماید 2% از مبلغ ملک را مشمول جریمه خواهد شد. البته مسکونی و تجاری بودن ملک هم اهمیت دارد که اگر تجاری باشد باید مالیاتی با عنوان سرقفلی بپردازد.
ماده 119-درآمد نقدی و غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.
ماده 120-درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد در صد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده 64 این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
تبصره- در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده 63 این قانون می‌باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است.
ماده 121-صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می‌باشد.گزارش خرید و فروش فصلی چیست و مشمول چه کسانی میشود ؟
گزارشات خرید و فروش فصلی : تعیین میزان مالیات و اینکه مالیات به چه چیزهایی تعلق میگیرد فقط در تشخیص و تصمیم سازمان امور مالیاتی می باشد .
بنابراین طبق ماده 169و 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
طبق این ماده قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اگر اقدام به دریافت کارت و شماره اقتصادی ننموده یا با کارت و یا شماره اقتصادی افراد دیگری اقدام به معامله نمایند به میزان 10 درصد میزان معامله جریمه خواهند شد .
به گزارشاتی که اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس ماده قانونی 169 و 169 مکرر موظف به ارسال آن به سازمان امور مالیاتی ارسال هستند گزارشات فصلی گفته میشود .
در واقع گزارش فصلی فهرست معاملات و صورت کلیه پرداخت های مالی افراد حقیقی و یا حقوقی و گزارشات خرید و فروش فصلی هستند .
البته گزارش فصلی با نام های دیگری از جمله صورت معاملات فصلی یا معاملات فصلی و گزارشات خرید و فروش فصلی موضوع ماده 169 هم شناخته میشوند .
هدف قانون گذار از این ماده قانونی در واقع شفاف سازی در کلیه مراودات مالی و رعایت حقوق خود مودیان بوده است .
گزارشات خرید و فروش فصلی باید حداکثر تا یک ماه پس از پایان فصل به سازمان امور مالیاتی ارسال شود


یکی از مسایل حقوقی که همه آحاد جامعه با آن برخورد می‌کنند، قانون مالیات بر ارث است، قانونی که سهم قانونی ورثه را پس از مرگ فردی که از خود ارثی بر جای گذاشته را مشخص می‌کند.در این راستا، هرگاه در نتیجه فوت شخصی، مالی از متوفی به ورثه برسد، ورّاث یا نماینده قانونی آنها موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ فوت متوفی، به سازمان امور مالیاتی محل سکونت مرحوم یا مرحومه مراجعه و با ارائه اسناد مربوطه، صورت اموال و بدهی های وی را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث گزارش نمایند.

بدین ترتیب پس از تشکیل پرونده متوفی، گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث صادر و به ورثه داده می شود. این گواهینامه یکی از مدارک لازم برای درخواست گواهی حصر وراثت از شورای حل اختلاف می باشد. در این گواهی، اسامی وراث قانونی اعلام و میزان سهم الارث هر یک از آنها مشخص می گردد.

پس از تکمیل اظهارنامه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول متوفی به نرخ روز توسط ماموران تشخیص مالیات قیمت گذاری می شوند و کلیه بدهی های متوفی مانند وام ها، مهریه و غیره از آن کسر می شود. پس از آن با به سهم الارث هر یک از وراث مالیات بر ارث به نسبت محاسبه می شود.

این نرخ ها طبق ماده 20 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص وراث طبقه اول تا مبلغ 50?000?000ریال معادل 5 درصد، تا مبلغ 200?000?000 ریال نسبت به مازاد 50?000?000 ریال معادل 15 درصد، تا مبلغ 500?000?000 ریال نسبت به مازاد 200?000?000 ریال معادل 25 درصد و نسبت به مازاد 500?000?000 ریال معادل 35 درصد می باشد.

 وراث از نظر قانون مالیاتهای مستقیم به سه طبقه تقسیم می شوند:

الف)وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

ب)وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

ج)وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها

اگر در هر طبقه ای حتی یک نفر ورثه در حال حیات باشد سبب می شود دیگر طبقات به اصطلاح از حیث ارث بردن باطل شوند و هیچ ارثی به آنها تعلق نگیردمالیات سبز چیست؟
مالیات سبز واژه ای است که در صنایع آلاینده کاربرد دارد که در این بخش به تشریح آنها می پردازیم.
منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا یا خاک یا زمینبه میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
پالایشگاه‌های نفت، گاز، واحدهای استخراج نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی و سایر واحدهای آلاینده و مخرب محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت محیط زیست را رعایت نمی نمایند،
طبق تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول مالیات آلایندگی به نرخ یک درصد (1%) فروش یا درآمد ارائه خدمات و همچنین درآمد خدمات ناشی از تولید کارمزدی خواهند بود.
 
تبصره 1ـ حکم ماده44 در مورد کالاها و خدمات معاف و غیر معاف و صادراتی واحدهای مذکور جاری است. درصورتی که واحد تولیدی متشکل از خطوط تولیدی مستقل و مجزا از هم باشد، عوارض آلایندگی صرفاً از فروش یا درآمد ارائه خدمات و همچنین درآمد خدمات ناشی از تولید کارمزدی خطوط تولیدی آلاینده مطالبه و وصول خواهد شد.
تبصره 2 ـآخرین فهرست واحدهای آلاینده اعلام شده توسط مرجع یادشده در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و تغییرات بعدی آن دارای اعتبار است و تغییرات راجع به افزایش یا کاهش واحدهای آلاینده توسط سازمان حفاظت محیط زیست اعلام خواهد شد.
 
واحدهایی که در طی سال طبق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده اضافه شوند، از اول دوره مالیاتی بعد، مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده خواهند بود.
واحدهای آلاینده‌ای که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌گردند.